ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (PDF)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (PDF)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (PDF)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (PDF)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (PDF)

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้สอนรายวิชา "กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง" นับแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
230.00 บาท
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้สอนรายวิชา "กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง" นับแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศเป็นวิชาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงตั้งใจที่จะจัดทำตำรากฎหมายระหว่างประเทศที่พัฒนามาจากการสอนที่มีเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศครบถ้วนตามหลักสูตร แต่เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาผู้เขียนได้แบ่งตำรานื้ออกเป็นสองเล่มคือ "ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1" (Introduction to public International Law I) และ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2" (Introduction to public Internationa( Law I) โดยมุ่งประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในการเรียนการสอนระตับปริญญาตรีและเพื่อความสะวกของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษา หรือผู้อ่านทั่วไปได้รับรู้ถึงหลักการที่สำคัญพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่สามารถนำเอาไปปรับใช้ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้ ซึ่งตำรานี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับที่ใต้ใช้ทำการศึกษากันโดยทั่วไปในนานาประเทศ สำหรับตำรา "ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2" นั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ (7) ความคุ้มกันของรัฐและความสัมพันธ์ทางการทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ (8) สนธิสัญญา (9) ความรับผิดชอบของรัฐ (10) การสิ้นสุดของรัฐและการสืบสิทธิของรัฐ (11) การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และ (12) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการใช้กำลังโดยรัฐ
สารบัญ
บทที่ 1 สังคมระหว่างประเทศ ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ และวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 5 ดินแดนอาณาเขต อำนาจอธิปไตย และ เขตอำนาจของรัฐ
บทที่ 6 เขตอำนาจของรัฐเหนืออาณาเขตทางทะเลและอาณาเขตทางอากาศ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700550 (PDF) 0Bytes 466 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้สอนรายวิชา "กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง" นับแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
e-books(PDF)
230.00 บาท
230.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด