ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
บอกเล่าเรื่องราวในแวดวงการโดยนักบิน เพื่อผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบิน
ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี : Financial Innovation System Towards Technology Commercialization
นำเสนอกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนกระบวนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยมโครงสร้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ฯลฯ เจาะแนวข้อสอบล่าสุด
คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมเครื่องกล ระบบประปา การบำรุงรักษาเรื่องกลต่าง ๆ เครื่องสูบน้ำ การใช้งานโปรแกรม Auto CAD
คู่มือสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ประกอบด้วย วิชาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิชาภาษาอังกฤษ ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปครามหรือตีความ ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ
คู่มือสอบนักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งใหม่ ปี 2561 ประกอบด้วย ความรู้ด้านการเงินและบัญชี บัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน งบประมาณ การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ ฯลฯ
คู่มือสอบการประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ใช้สอบทุกตำแหน่ง
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) ภาพมิติสัมพันธ์ ภาคความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปผล ฯลฯ
คู่มือสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
คู่มือสอบบุคลากร 4 การประปาส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การประเมินค่างาน การวิเคราะห์งาน การประเมินผลบุคคล
คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งใหม่ ปี 2561 ประกอบด้วย ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและความรู้ด้านบริหารงานพัสดุ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>