ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว
อ่านเล่มนี้แค่เล่มเดียวก็เข้าใจพื้นฐานสำคัญของคณิต ม.ต้น ได้ในเวลาสั้น ๆ พร้อมบอกเคล็ดลับลดความผิดพลาดในการสอบและเพิ่มคะแนนได้ง่าย ๆ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือเตรียมสอบคู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ ใช้ได้ทุกจังหวัด เนื้อหา+ข้อสอบใหม่ ปี 2561
คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรBest Seller
คู่มือเตรียมสอบคู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด เนื้อหา+ข้อสอบใหม่ ปี 2561
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ กอ.รมน.และยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ.2560-2564 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
อังกฤษ เล่มเดียวเที่ยวได้จริงBest Seller
ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันทันสมัย ที่จะทำให้คุณประทับใจอย่างไม่รู้เบื่อ จัดเต็มด้วยแหล่งชอปปิง อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เที่ยวจริง เขียนจากประสบการณ์จริง ซึ่งผู้อ่านใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ!
รวมเรื่องราวคนประสบความสำเร็จจากประวัติศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ หรือแม้แต่การไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา เป็นเกร็ดความรู้ให้ฉุกคิดว่า การดำเนินชีวิตของเรา เราได้ทำอะไรไปบ้าง เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง...
เจาะข้อสอบด้านพาณิชยการ องค์การเภสัชกรรม
เจาะข้อสอบด้านพาณิชยการ องค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับองค์กรเภสัชกรรม และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
เจาะข้อสอบครูวิชาเอกการเงินและบัญชี
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543, ความรู้ด้านการบัญชี การจัดทำงบพิสูจน์ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร, หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย, การออกแบบและการวางระบบบัญชี และความรู้ด้านงบประมาณ
ครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการป้องกันอันตราย แนวทางการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งข้อบังคับทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ที่บังคับให้ทั้งนายจ้างและผู้ปฏิบัติทำตาม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ประเมิน และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>