ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
Pack 4Best Seller
บันทึกทุกบทเพลงฮิตของ 4 ศิลปินร็อคเพื่อชีวิตระดับตำนาน คาราบาว, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, บอดี้สแลม, เสก โลโซ
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และการจัดประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม การวิเคราะห์สรุปประเด็นเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
คู่มือสอบบุคลากร กรมป่าไม้
ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใน เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
คู่มือสอบอาสาสมัคร (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2650-2564 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ประวัติ ความเป็นมา รูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน ฯลฯ
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
10 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป
จงทำให้อนาคต ยิ่งใหญ่กว่าอดีตเสมอ
คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 จำนวน 85 ข้อ จำนวน 170 คะแนน อาทิ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกอบด้วยการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับกลไกการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ชนระหว่างประเทศ ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกอบด้วย ความรู้ด้านแรงงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>