ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ตBest Seller
สู่ยุคที่อินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกับธุรกิจและทุกสิ่งในชีวิต อ่านเมกะเทรนด์ล่วงหน้า เห็นโอกาสพลิกโฉมธุรกิจ
คู่มือพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
English For Job Applications Second Edition +CD
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลที่กำลังหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน
คู่มือพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย วิชาความรอบรู้และกฎหมายเบื้องต้น ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน ฯลฯ
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน กองทัพอากาศ
วิชาพื้นฐานความรู้เฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ พร้อมเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสอบการเงินและการบัญชี กองทัพอากาศ
วิชาพื้นฐานความรู้เฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย การเงินและบัญชีและการตรวจสอบภายใน ด้านองค์กรและธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>