ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เจาะลึกแน่นทุกเนื้อหาช่วยเพิ่มคะแนนสอบ พาร์ต Reading อย่างยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่กำลังเตรียมสอบภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป
ห้วงรักความคำนึง (บรรจุปลอก)
สามปีพ้นผ่านพี่น้องร่วมสาบานได้พบกันอีกครั้ง แต่เพราะการหลอกลวงครั้งนั้น "เย่จิ้งหง" จึงไม่ต้องการรับการรักษาจากหมอเทวดา "โจวซือฉี" แม้จะถูกพิษร้ายแรงพรากชีวิตไปก็ตาม
คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา ฯลฯ
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และอื่น ๆ อีกมากมาย
คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ความรู้เกี่ยวกับหลักการและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และอื่น ๆ อีกมากมาย
คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
คู่มือสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>