ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกอบด้วยการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับกลไกการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ชนระหว่างประเทศ ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกอบด้วย ความรู้ด้านแรงงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
คู่มือสอบนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการทดสอบทัศนคติ รวมแนวข้อสอบ 895 ข้อ
คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วย พื้นฐานวิชาชีพสาธารณะสุข วิชาชีพสาธารณสุข
ศิลปะแห่งการสื่อสารBest Seller
เข้าถึงวิธีการฟังอย่างมีสติ และวิธีการแสดงออกโดยใช้คำพูดจากภายในใจเราอย่างแท้จริง
กล้าเลือก กล้าทำ
ค้นหาเป้าหมายและเส้นทางสู่อาชีพการงานที่ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเอง ในโลกการทำงานยุคใหม่ที่ไร้ความแน่นอน
คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วย อนามัยชุมชน ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค บริหารงานสาธารณสุข การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความละเอียดแม่นยำ พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 (ธ.ก.ส.)
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษาไทย ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ความละเอียดแม่นยำ
พรายกุมาร
เลี้ยงไว้กันผี เลี้ยงไว้คุ้มภัย เลี้ยงไม่ดีจะต้องบรรลัย เลี้ยงแล้วทิ้งกูไประวัง ตายโหง
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>