ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
รวบรวมความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาช่างยนต์ ผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้ที่ต้องการเป็นช่างไฟฟ้ารถยนต์ และผู้สนใจทั่วไป
คู่มือสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Windows, Microsoft Office
คู่มือสอบกลุ่มงานเทคนิค วิทยาศาสตร์สาขาเคมี ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถ 150 ข้อ ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี จำนวน 80 ข้อ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปราบเซียนข้อสอบนายสิบตำรวจ ภาคคำนวณและเหตุผล
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวนโดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสัมคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม
ปราบเซียนข้อสอบภาษาอังกฤษนายสิบตำรวจ ใช้สอบทุกตำแหน่ง
ประกอบด้วย ภาคไวยากรณ์ (Structure) ภาคการสนทนา (Conversation) คำศัพท์ (Vocabulary) การอ่านบทความ (Reading Passages) พร้อมเจาะข้อสอบภาคสนาม
คู่มือสอบพิชิตข้อสอบสายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 หรือ ปวช
วุฒิ ม.6 หรือ ปวช ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
พิชิตข้อสอบรองสารวัตร (สอบสวน) ชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป อาทิ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และอื่น ๆ อีกมากมาย
คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยา, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทย และความสามารถทั่วไป
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>