ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ
ประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า การตลาดฯ
คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจชาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หลักสูตรการสอบ นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการการบริหารแผนงาน และโครงการการติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ พระราชบัญยัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ทางลัดศัพท์อังกฤษ ป.1 - ป.6Hot!
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แยกหมวดหมู่ สำหรับนักเรียนประถม พร้อมบทสนทนาในหลากหลายสถานการณ์ และกริยา 3 ช่องที่ควรรู้ เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอน
รวบรวมตัวอย่างคำกล่าวสำหรับทุกโอกาส ตั้งแต่งานวันเกิด งานรับตำแหน่งใหม่ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานมงคลสมรส งานเลี้ยงรุ่น งานปลดเกษียณ งานบุญ ตลอดจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต
เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์
สอนเทคนิคทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบเข้าใจง่าย รวดเร็ว ตรงประเด็น พร้อมข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความและเฉลยอย่างละเอียด เตรียมสอบอย่างมั่นใจ ทำคะแนน 150 เต็ม!
แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
รวมแนวข้อสอบครบทุกพาร์ททั้งบริบทความเป็นครู จริยธรรมและจิตวิทยาความเป็นครู คณิตเชิงวิเคราะห์ การจับใจความสำคัญ ความรอบรู้สังคม ตรรกศาสตร์ และมิติสัมพันธ์ อัพเดตล่าสุด! พร้อมข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก
คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คู่มือสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ
เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>