ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
มุ่งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ศัพท์เกาหลี 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้Best Seller
รวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน แยกเป็นหมวดหมู่ จำง่ายสุด ๆ
Acoustic RockBest Seller
จัดหนักทุกเพลงอะคูสติคฮิตติดชาร์ท และเพลงร็อคที่ดีที่สุดตลอดกาล
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกอบด้วย พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553, ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯลฯ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
Perfect Science สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นBest Seller
สรุปเนื้อหาชีววิทยา เคมี ฟิสิกฟ์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พิชิต O-NET ชิงทุน โควตา เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม สวนกุหลาบ บดินทรเดชา มหิดล ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบด้วย การสอบบัญชีรวมถึงมาตราฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง การบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเลิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ฯลฯ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>