ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
คู่มือสอบครูผู้ช่วย กศน. ภาคความรอบรู้และความประพฤติวิชาชีพครู
ประกอบด้วย ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ความรอบรู้ ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกอบด้วยความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยกรน้ำแห่งชาติ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ภาคต่อจากเล่มที่สอง เล่มนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่สินค้าบางอย่างใกล้ตัวเราที่หายไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำเรา ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต...
คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ฯลฯ
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะBest Seller
เน้นแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์ตัด ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นสำหรับเตรียมชิ้นงานและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>