ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
ประกอบด้วย 1. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 2. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบอัตนัย (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และอื่น ๆ อีกมากมาย
เก่งพูดเกาหลี 24 ชั่วโมงBest Seller
ฝึกพูดภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ใช้ได้จริง! ครบเครื่องกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เช้าจดเย็น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง
คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน ความรู้ด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>