ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สาขาที่ 530
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี
เพลงเพื่อชีวิตBest Seller
รวมเพลงฮิตของคนเพื่อชีวิตระดับตำนาน
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยี การผลิตพืช การจัดการผลผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ
เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและผู้สนใจทั่วไป
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ฯลฯ
Pack 4
บันทึกทุกบทเพลงฮิตของ 4 ศิลปินร็อคเพื่อชีวิตระดับตำนาน คาราบาว, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, บอดี้สแลม, เสก โลโซ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 จำนวน 85 ข้อ 170 คะแนน ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากรและประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม>>