ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
facebooktwitterg+se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.0-2739-8000

e-Books

e-book ลด 30% / หนังสือเล่ม ลด 20%
ทั้งหมด : 12 รายการ
รวบรวมวิธีปฏิบัติกรรมตามแนววิธีต่างๆ ทั้งที่ปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก อรรถกถา และที่พระอริยสงฆ์ได้สั่งสอนไว้ พร้อมแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศและทั่วโลก
หนังสือ
159.00 บาท
127.20 บาท
e-books(PDF) ?
129.50 บาท
ผู้จะผ่านพ้นโอฆสงสารถึงพีะนิพพานได้ ต้องเชื่อมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
หนังสือ
159.00 บาท
127.20 บาท
e-books(PDF) ?
129.50 บาท
ยุคพระศรีอาริย์เป็นอย่างไร? ตอนนี้พระศรีอาริย์ประทับอยู่ที่ไหน? อีกนานเพียงใดจะถึงยุคพระศรีอาริย์? ทำอย่างไรจึงจะได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์?
หนังสือ
170.00 บาท
136.00 บาท
เริ่มต้นจากป่าหิมพานต์ ชมต้นมักกะลีผล ซึ่งออกผลเป็นสาวแรกรุ่นอายุ 16 ปี งามดุจเทพธิดา ที่บรรดาฤาษี กินนร คนธรรพ์ ต่างแย่งกันเพื่อนำไปเป็นภรรยา...
หนังสือ
159.00 บาท
127.20 บาท
e-books(PDF) ?
129.50 บาท
นิพพานคืออะไร? พระพุทธเจ้าทรงบรรลุนิพพานได้อย่างไร? ฆราวาสบรรลุนิพพานได้หรือไม่? ผู้หญิงบรรลุนิพพานได้หรือไม่? และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน
หนังสือ
170.00 บาท
136.00 บาท
e-books(PDF) ?
140.00 บาท
ยุคพระศรีอาริย์เป็นอย่างไร?... ทำอย่างไรจึงจะได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์?...
หนังสือ
159.00 บาท
127.20 บาท
พระอรหันต์ สอนกรรมฐาน เล่มที่ 3 "กำเนิดพระป่า" กล่าวถึงกำเนิดวงศ์ธรรมยุต และกำเนิดวงศ์พระป่า เพื่อรำลึก และเชิดชูเกียรติ "หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล"
หนังสือ
159.00 บาท
127.20 บาท
e-books(PDF) ?
129.50 บาท
"ผู้ที่จะข้ามสาครได้นั้น จะต้องมีความคิดแยบคายเชื่อมั่นในพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าจะนำสรรพสัตว์ข้ามพ้นวัฏฏะได้จริงๆ"
หนังสือ
159.00 บาท
127.20 บาท
e-books(PDF) ?
129.50 บาท
พระสัพพัญญุตญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก พร้อมทั้งทนทานต่อการพิสูจน์และอยู่เหนือกาลเวลาและทุกมิติในจักรวาล...
หนังสือ
170.00 บาท
136.00 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)