ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ฮาร์ดแวร์
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (PDF)
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (PDF)ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (PDF)ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (PDF)

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (PDF)

 
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
e-books(PDF)?
249.00 บาท
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเล่มนี้เสนอข้อมูลที่แตกต่างจากตำราเล่มอื่น ๆ โดยใช้รูปภาพที่สร้างขึ้นใหม่ที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เนื้อหามี 13 บท บทที่ 1 เป็นความรู้พื้นฐานต่าง ๆ บทที่ 2 -7 เนือ้หาเกี่ยวกับพื้นฐานโครงสร้างของซีพียูทั่วไป ระบบการทำงาน ฯลฯ   บทที่ 8 เกี่ยวกับข้อมูลาของซีพียูและไมโครคอนโทรลเลอร์ บทที่ 9-13 เกี่ยวกับไมโครคอนโทรเลอร์ ฯลฯ และขั้นตอนที่แสดงการกระทำคำสั่งแต่ละคำสั่ง
สารบัญ
สารบัญ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
2. โครงสร้างทั่วไปของซีพียู
3. ระบบการทำงานพายในซีพียู
4. หน่วยความจำ (Memory)
5. หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)
6. เส้นทางในการติดต่อสือ่สารข้อมูล (Bus Technology)
7. อินพุต/ เอาต์พุต
8. ซีพียู/ ไมโครคอนโทรลเลอร์
9. ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
10. การจัดการหน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
11. สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
12. ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
13. การกระทำตามคำสั่งของ MCS-51
ดัชนี
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ. อุทัย สุขสิงห์
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท สาขา Remote Sensing & Geographic Information System (RS & GIS) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ที่ปรึกษาโครงงานเกี่ยวกับการปนะยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ของนักศึกษา และงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006271 (PDF) 0Bytes 325 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :