ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อาชีวศึกษา
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
100.00 บาท
90.00 บาท
e-books(PDF) ?
100.00 บาท
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2006" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นตามหลักสุตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการเรียน ประกอบด้วยชื่อบทเรียน สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระสำคัญประจำบทเรียน โดยแยกเป็นหัวข้อและลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ หลังจากเรียนรู้ภาคทฤษฎี ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติทดลองในงาน เพื่อเป็นการเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริง การทบทวนการเรียนรู้จะแบ่งแบบฝึกหัดเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่เป็นแบบเลือกคำตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบทดสอบที่ใช้วิธีการเติมคำ ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้คณะผู้เขียนได้ค้นคว้าเนื้อหาจากตำราต่างๆ เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรมากที่สุด
สารบัญ
บทที่ 1 สารแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 หลักการเบื้องต้นของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (Principle Fundamental of DC Machines)
บทที่ 3 โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 5 ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 6 ชนิดและหลักการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 7 หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 8 ประสิทธิภาพของทอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160825417 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
100.00 บาท
90.00 บาท
e-books(PDF)
100.00 บาท
100.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4