ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆ
อารยธรรมตะวันออก

อารยธรรมตะวันออก

 
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
อารยธรรมตะวันออก
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือนี้ได้รวมบทความที่ให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานแก่ผู้สนใจศึกษาอารยธรรมของดินแดนหรือภูมิภาคต่างๆ ของโลกตะวันออก ได้แก่ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก บทความทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้พยายามให้ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ในด้านการเมือง การปกครอง โครงสร้างของสังคม ศาสนา และวรรณคดี โดยเฉพาะด้านอารยธรรมอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อารยธรรมจีน และอารยธรรมญี่ปุ่น
สารบัญ

สารบัญ

 • อารยธรรมอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • อารยธรรมอินเดีย

 • คัมภีร์สำคัญของชาวฮินดู

 • ลัทธิ ศาสนาใหม่ในอินเดีย

 • อารยธรรมอิสลาม

 • อิทธิพลของอิสลามในอินเดีย

 • ลิทธิชาตินิยมในอินเดีย : กลไกที่นำไปสู่เอกราชและความแตกแยก

 • ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิมในอินเดีย

 • ฯลฯ

 • อารยธรรมจีน

 • แนวความคิดดั้งเดิมของชาวจีน

 • ลักษณะสังคมจีนยุคเก่า

 • พุทธศาสนาในประเทศจีน

 • ศิลปะจีน

 • แนะนำวรรณคดีของจีน

 • ฯลฯ

 • อารยธรรมญี่ปุ่น

 • แนวความคิดดั้งเดิมของญี่ปุ่น

 • พุทธศาสนาในญี่ปุ่นปัจจุบัน

 • ศิลปะญี่ปุ่น

 • แนะนำวรรณคดีของญี่ปุ่น

 • แนะนำวรรณกรรมชนชั้นกรรมาชีพของญี่ปุ่น
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  ผู้เขียน
  - กาญจนี ละอองศรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
  รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์
  หัวหน้าศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
  - ปรียา บุญญะศิริ
  อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - พรรณี ฉัตรพลรักษ์
  อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ยุพิน หาญวัฒนานุกูล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ร้อยเอก เรือรบ เมืองมั่น
  ประจำสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  - ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์
  รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ศรีสุรางค์ พูนทรัพย์
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สิริวัฒน์ คำวันสา
  อดีตรองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - อุดมศักดิ์ จันทร์กลัด
  อดีตอาจารย์ ประจำภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อาทร ฟุ้งธรรมสาร
  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745716774 (ปกอ่อน) 380 หน้า
  ขนาดรูปเล่ม: 183 x 258 x 18 มม.
  น้ำหนัก: 685 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม.
  เดือนปีที่พิมพ์: 1999
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :
   
  หนังสือ
  250.00 บาท
  237.50 บาท
  facebook twitter g+ se-ed.com
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4