ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ราชการทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) ลุย!! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง!! ใหม่ล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) ลุย!! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง!! ใหม่ล่าสุด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการ ฯลฯ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) ลุย!! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง!! ใหม่ล่าสุด
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) ลุย!! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง!! ใหม่ล่าสุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564
- วิสัยทัศน์พัทธกิจ/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์
- อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานกระทรวงมหาดไทข
- แนวข้อสอบความรู้กี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธสตร์ชาติ แผนเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โครงการ การติดตาม และประเมินผล และการบริหารจัดการ
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801067 (ปกอ่อน) 226 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 206 x 285 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :