ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อุดมศึกษา
สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร :  Differential Equation for Engineers (PDF)
สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร :  Differential Equation for Engineers (PDF)สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร :  Differential Equation for Engineers (PDF)สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร :  Differential Equation for Engineers (PDF)

สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร : Differential Equation for Engineers (PDF)

 
หนังสือ
330.00 บาท
313.50 บาท
e-books(PDF)?
329.00 บาท
สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร : Differential Equation for Engineers (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย วิธีการหาคำตอบสมการเชิงอนุพันธ์รูปแบบต่างๆ การหาคำตอบสมการเชิงอนุพันธ์โดยวิธีลาปาซ วิธีอนุกรม ฟังก์ชันพิเศษ ได้แก่ ฟังก์ชันแบสเซล ฟังก์ชันเลอจองด์ เป็นต้น แต่ละหัวข้อจะมีการแทรกการประยุกต์ทางด้านวิศวกรรม ในภาคผนวกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคผนวก ก กล่าวถึงวิธีการแยกตัวประกอบ ซึ่งเป็นวิธีการมราต้องใช้ในการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์บางชนิด และภาคผนวก ข จะสรุปเกี่วกับสูตรและคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องนำมาใช้งาน ผู้ที่จะศึกษาโดยใช้หนังสือเล่มนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านแคลคูลัสมาก่อน
สารบัญ
-แนะนำเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์
-สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและดีกรีหนึ่ง
-สมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นที่มีอันดับสูงกว่าหนึ่ง
-การแปลงลาปลาซ
-การแปลงผกผันลาปลาซ
-ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
-สมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร
-อนุพันธ์ย่อย
-ภาคผนวก
-บรรณานุกรม
-ดัชนี
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840010193 (PDF) 0Bytes 571 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท.เยาวชน, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :