ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
วิวิธภาษาและวรรณคดีวิจักษ์ ม.3 +เฉลย

วิวิธภาษาและวรรณคดีวิจักษ์ ม.3 +เฉลย

แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมเฉลยสำหรับผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับงานเขียนประเภทต่างๆ เข้าใจลักษณะภาษาไทย และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่าเหมาะสม
หนังสือ
105.00 บาท
99.75 บาท
วิวิธภาษาและวรรณคดีวิจักษ์ ม.3 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
 "วิวิธภาษาและวรรณคดีวิจักษ์ ม.3" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นให้เป็นแบบฝึกเสริมทักษะ ให้ผู้เรียนได้ศึกษางานเขียนประเภทต่างๆ เข้าใจลักษณะภาษาไทย และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ฝึกการคิดวิเคราะห์เรียนรู้ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ด้วยแบบฝึกที่หลากหลายทั้งปรนัยและอัตนัย มีเนื้อหาสาระที่เป็นองค์ความรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ผู้เรียนใช้เป็นแบบฝึกที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง อันเป็นคุณลักษณะแห่งการเรียนรู้ที่สังคมต้องการ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นวิวิธภาษา มีทั้งหมด 14 บท และส่วนที่ 2 เป็นวรรณคดีวิจักษ์ มีทั้งหมด 5 บท ในแต่ละบทได้สรุปเนื้อหาไว้ให้อย่างเข้มข้น และมีแบบฝึกที่หลากหลายพร้อมเฉลยอย่างละเอียดแยกเล่มไว้เพื่อจะได้ศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น อันจะช่วยอำนวยประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะทางภาษาได้อย่างต่เนื่องจนเกิดความคล่องแคล่วและเกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทย
สารบัญ
- วิวิธภาษา
- บทที่ 1 อะไรๆ ก็ "ไม่เป็นไร"
- บทที่ 2 มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม
- บทที่ 3 เช้าฮาเย็นเฮ
ฯลฯ

- วรรณคดีวิจักษ์
- บทนำ ภาษาในวรรณคดีไทย
- บทที่ 1 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
- บทที่ 2 นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภับมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
- บทที่ 3 พระบรมราโชวาท
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162580949 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมเฉลยสำหรับผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับงานเขียนประเภทต่างๆ เข้าใจลักษณะภาษาไทย และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่าเหมาะสม
หนังสือ
105.00 บาท
99.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4