ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
พิษวิทยาอุตสาหกรรม (PDF)
พิษวิทยาอุตสาหกรรม (PDF)พิษวิทยาอุตสาหกรรม (PDF)พิษวิทยาอุตสาหกรรม (PDF)

พิษวิทยาอุตสาหกรรม (PDF)

พิษวิทยา (Toxicology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาผลของสารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่การได้รับเข้าสู่ร่างกาย การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกาย การเกิดพยาธิสภาพจากสารเคมี
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
190.00 บาท
พิษวิทยาอุตสาหกรรม (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    พิษวิทยา (Toxicology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาผลของสารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่การได้รับเข้าสู่ร่างกาย การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกาย การเกิดพยาธิสภาพจากสารเคมีหรืออนุพันธ์ (Metabolite) จนกระทั่งสารเคมีถูกขับออกจากร่างกาย การได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเป็นหนึ่งในสิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพ พื้นฐานพิษวิทยา จึงถูกกำหนดเป็นรายวิชาพื้นฐานในการเรียนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในหนังสือนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ความสำคัญของสารเคมี พื้นฐานพิษวิทยา คุณลักษณะทางเคมีและความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ช่องทางการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ การเลือกใช้ข้อมูลพิษวิทยา การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากสารเคมี ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย กลไกการเกิดมะเร็ง เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการสารเคมีในสถานประกอบการแต่ละแห่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานตามกฎหมาย สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจในการออกแบบสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของสารเคมี
บทที่ 2 พื้นฐานพิษวิทยา
บทที่ 3 คุณลักษณะทางเคมีและความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์
บทที่ 4 ช่องทางการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
บทที่ 5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ
บทที่ 6 การเลือกใช้ข้อมูลพิษวิทยา
บทที่ 7 การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากสารเคมี
บทที่ 8 ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมี
บทที่ 9 การสัมผัสสารเคมีและมะเร็ง
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700680 (PDF) 0Bytes 198 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
พิษวิทยา (Toxicology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาผลของสารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่การได้รับเข้าสู่ร่างกาย การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกาย การเกิดพยาธิสภาพจากสารเคมี
e-books(PDF)
190.00 บาท
190.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด