ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อุดมศึกษา
พันธุศาสตร์ประชากร : Population genetics

พันธุศาสตร์ประชากร : Population genetics

 
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
พันธุศาสตร์ประชากร : Population genetics
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือพันธุ์ศาสตร์ประชากรเล่มนี้ มีเนื้อหาว่าด้วยความสมดุลของยีน ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในโครโมโซมเพศ อันเป็นคุณสมบัติทางพันธุกรรมประชากรนั้นๆ ความสมดุลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีพลังจากภายนอกอันได้แก่ การกลายพันธุ์ การคัดเลือก การอพยพ การที่ประชากรมีขนาดเล็ก โดยใช้ตัวอย่างลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนน้อยคู่ หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่างถึงวิธีการวัดคุณสมบัติประจำประชากร โดยใช้ลักษณะเชิงปริมาณที่อธิบายได้ด้วยพารามิเตอร์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย วาเรียนซ์และโควาเรียนซ์ และพารามิเตอร์ทางพันธุศาสตร์
นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและระบบการผสมพันธุ์ที่มีผลต่อดัชนีเลือดชิดอีกด้วย เนื้อหาของหนังสือ พันธุศาสตร์ประชากร เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักวิจัยที่สนใจด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ วิวัฒนาการ และความหลากหลายทางชีวภาพ
สารบัญ
- กำเนิดของวิชาพันธุศาสตร์ประชากร
- องค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากร
- การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน
- ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
- อัตราพันธุกรรมและการประเมิน
- อัตราซ้ำและการประเมิน
- การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ค่าบาท
- การวัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
- ระบบการผสมพันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.สมชัย จันทร์สว่าง
- กส.บ. (สัตวบาล) (เกียรตินิยม) จากภาควิชาสัตวบาล ม.เกษตรศาสตร์
- วท.ม. (พันธุศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
- Ph.D. สาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุศาสตร์สัตว์ ม.โอไฮโอสเตท สหรัฐอเมริกา

ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
- วท.ม. (พันธุศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
- Ph.D. (Agronomy) University of Illinois at Urbana-Champaign
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745372951 (ปกอ่อน) 210 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4