ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์  (PDF)ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์  (PDF)ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์  (PDF)

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ (PDF)

หนังสือปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์เล่มนี้ถูกจัดทา ขึ้น เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ ประกอบการศึกษาของรายวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยมีการเรียบเรียงจาก หนัง
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
50.00 บาท
35.00 บาท
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
"หนังสือปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์เล่มนี้มีทั้งหมด 16 การทดลอง ในเล่มมีการปรับเพิ่มคำถามก่อน
การทดลองและปรับปรุงคำถามท้ายการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา การจัดทา หนังสือเล่มนี้สำเร็จลง
ได้ด้วยความร่วมมือจากหลายๆท่าน ทั้งจากอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์และเจ้าหน้าที่
นักวิทยาศาสตร์ของทางภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง รวมทั้งคำติชมและข้อเสนอแนะดี ๆ จากนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่เป็นอาจารย์
ผู้ช่วยสอนและจากนักศึกษาที่ใช้หนังสือนี้ประกอบการทำปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ในโอกาสนี้ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้การจัดทา หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ เนื่องจากการ
จัดพิมพ์หนังสือปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์และเผยแพร่ครั้งแรกในรูปแบบหนังสือ ซึ่ง
เนื้อหาบางส่วนอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรืออาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ทั้งนี้ผู้เขียนยินดีจะรับคา เสนอแนะจาก
ผู้อ่าน และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้หนังสือปฏิบัติการเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น"
 
สารบัญ
-"บทที่ 1 ปริมาตรพาร์เชียลโมลาร์
บทที่ 2 การหาน้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์โดยการวัดความหนืด
บทที่ 3 ความแรงของพันธะไฮโดรเจนในสารละลาย
บทที่ 4 แผนภาพวัฏภาคของระบบที่ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ
บทที่ 5 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับโปแตสเซียมไอโอไดด์
บทที่ 6 แรงตึงผิวของของเหลว
บทที่ 7 การหาค่าการหักเหโมเลกุลและการหักเหอะตอม
บทที่ 8 อัตราของปฏิกิริยาอินเวอร์ชันของซูโครส
บทที่ 9 การวัดความร้อนจากการสันดาบโดยบอมบ์แคลอริมิเตอร์
บทที่ 10 การหามวลโมเลกุลโดยการลดต่าลงของจุดเยือกแข็ง
บทที่ 11 เอนทัลปีของการกลายเป็นไอของน้าจากการวัดความดัน
บทที่ 12 การหาค่าคงที่ของแก๊ส
บทที่ 13 การแจกแจงความเร็วของแก๊สโดยสมการแมกซ์เวลล์และโบลต์ซมานน์
บทที่ 14 ระเบียบวิธีการคานวณโครงสร้างอิเล็กตรอนสมัยใหม่ในเคมีเชิงฟิสิกส์
บทที่ 15 การหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนจากค่าการนาไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
บทที่ 16 การหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนโดยการวัดค่า pH
บรรณานุกรม"
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165981422 (PDF) 0Bytes 246 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์เล่มนี้ถูกจัดทา ขึ้น เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ ประกอบการศึกษาของรายวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยมีการเรียบเรียงจาก หนัง
e-books(PDF)
50.00 บาท
35.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด