ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
การจัดการทรัพยากรบุคคล
บทความวิชาการด้าน HR

บทความวิชาการด้าน HR

 
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
บทความวิชาการด้าน HR
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "บทความวิชาการด้าน HR" เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอบทความเรื่องแรกคือ Personal Management VS. Human Resource Management : Old Wine is New Bottle?" เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติเข้าใจความแตกต่างระหว่างแนวคิดการบริหารคนแบบเก่าที่มุ่งเน้นเทคนิค และกระบวนการ ในขณะที่แนวคิดการบริหารคนแบบใหม่เป็นการมองในเชิงกลยุทธ์ มองเป็นระบบ ซึ่งถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ เขาก็สามารถเชื่อมโยงการบริหารคนเข้ากับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
- Personnel Management VS. Human Resoure Management
- กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- Outsouring : แรงกดดันที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์
- การพัฒนาทรัยากรมนุษย์
- แนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
- ผลกระทบของการรีเอนจิเนียริ่งที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ
- CEO-Style Governors : Thailand as a case study
- กรณีศึกษา : องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทผู้ส่งออกเนื้อไก่ของประเทศไทยต่อวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742316723 (ปกอ่อน) 303 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิสดารก์ เวชยานนท์
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2005
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4