ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 HR 5.0: Digital HR System
งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 HR 5.0: Digital HR System

งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 HR 5.0: Digital HR System

นำเสนองานทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
400.00 บาท
380.00 บาท
งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 HR 5.0: Digital HR System
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสืองานทรัพยากรมนุุษย์ในยุค HR 5.0 เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์สองประการ คือ รวบรวมพัฒนาการงานด้านทรัพยากรมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน และนำเสนองานทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบได้ว่างานหรือโครงการดำเนินการส่งผลอย่างไรต่อบุคลากร พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบได้ว่างานหรือโครงการดำเนินการส่งผลอย่างไรต่อบุคลากร และองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน
สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการและบทบาทของผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ จากยุคการบริหารงานบุคคล สู่ยุคดิจิทัลเอชอาร์
บทที่ 2 การวางแผนอัตรากำลัง จากการวางแผนทดแทนอัตรากำลัง สู่การวางแผนอัตรากำลังแบบยืดหยุ่น
บทที่ 3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จากการพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคล...สู่การใช้ Digital Technology
บทที่ 4 พนักงานสัมพันธ์ จากแรงงานสัมพันธ์ สู่การดูแลบุคลากรในโลกเสมือนจริง
บทที่ 5 การพัฒนาบุคลากร จากการฝึกอบรมงาน สู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
บทที่ 6 การบริหารและพัฒนาสายอาชีพ จากคุณค่าของประสบการณ์งาน สู่การสั่งสมคะแนนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
บทที่ 7 การบริหารผลงานปฏิบัติงาน จากการประเมินผลงาน สู่การใช้ข้อมูลเพื่อการประเมิน
บทที่ 8 การบริหารค่าตอบแทน จากคุณค่าใบปริญญา สู่การวิเคราะห์ค่าตอบแทน
บทที่ 9 การพัฒนาองค์การ จากการพัฒนาสัมพันธภาพ สู่การพัฒนาความร่วมมือหลายองค์การสู่เป้าหมายเดียวกัน
บทที่ 10 การรับผิดชอบต่อสังคม การร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าแก่สังคมในงานทรัพยากรมนุษย์
คำนิยม
เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวของงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยให้พวกเราได้เข้าใจและได้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดการบริหารคนในแต่ละ ยุคสมัยตั้งแต่ HR 1.0 จนถึง 5.0 สิ่งที่สำคัญมาก อาจารย์ได้สะท้อนถึงโอกาสในบริบทของการนำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลตลอดทั้งห่วงโซ่ในการบริหารงานบุคคลเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ แม้กระทั่งงานในมุมของแรงงานสัมพันธ์ที่ใคร ๆ ก็คาดไม่ถึงว่าการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญได้ อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองในทัศนคติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นบทบาทของทุกคนในองค์กร
    -- ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ --
รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานความร่วมมือสหกิจศึกษาโลก (WACE)

    "กล้องส่องทางโกล" และ "แว่นขยาย" ที่ทันสมัย หนังสือ HR 5.0 เป็นผลงานเด่นอีกชิ้นหนึ่ง ที่กลั่นกรององค์ความรู้จากการสั่งสมประสบการณ์ด้วยผลการวิจัย กรณีศึกษา รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน มากมากว่า 20 ปี ทั้งเป็นการเชื่อมโยงวิวัฒนาการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลายยุคที่ผ่านมา ทำให้เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องติดตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและกลไกการบริหารธุรกิจยุคปัจจุบัน

    การได้เห็นภาพแบบองค์รวมของสภาวะดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์นี้ ทำให้เข้าใจดีในความเป็นมาและเป็นไปของปัจจัยการบริหารองค์กร จึงช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดความรอบรู้ ได้แนวทางนำไปปรับใช้ประโยชน์ ทั้งการพัฒนามุมมองและนำไปประยุกต์ใช้งานการบริหาร ทุนมนุษย์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

    หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหารสายงานด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งผู้ใฝรู้เรื่องการพัฒนาคน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
    -- ดร. สุวัฒน์ ทองธนากุล --
       บรรณาธิการอำนวยการ
Green innovation & SD Manager online
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165948166 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 175 x 248 x 15 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จิรประภา อัครบวร
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2022
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :