ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ราชการทั่วไป
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฯลฯ
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF) ?
240.00 บาท
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การจัดทำแผน บริหารแผน นโยบายและโครงการ พร้อมวิสัจทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162469879 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 206 x 293 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :