ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (PDF)
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (PDF)คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (PDF)คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (PDF)

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (PDF)

หนังสือคำอธิบายกฎหมายแรงงาน เนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายกฎหมายแรงงานที่สำคัญ 5 ฉบับ ได้แก่ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
300.00 บาท
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือคำอธิบายกฎหมายแรงงาน เนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายกฎหมายแรงงานที่สำคัญ 5 ฉบับ ได้แก่ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ (1) สัญญาจ้างแรงงาน (2) ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (3) การคุ้มครองทั่วไปในการใช้แรงงาน (4) เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก (5) การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (6) ค่าชดเชย (7) การบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในการได้รับเงินของลูกจ้าง (8) การจัดระเบียบการใช้แรงงาน (9) การคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง (10) เงินทดแทน (11) ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ (12) ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (13) สภาพการจ้าง และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (14) การระงับข้อพิพาทแรงงาน (15) การกระทำอันไม่เป็นธรรม (16) องค์กรทางด้านแรงงาน (17) ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน นอกจากนี้ยังได้มีการสอดแทรกแนวคิดทางด้านการบริหารแรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของกฎหมายเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 สัญญาจ้างแรงงาน
บทที่ 2 ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
บทที่ 3 การคุ้มครองทั่วไปในการใช้แรงงาน
บทที่ 4 เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก
บทที่ 5 การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน
บทที่ 6 ค่าชดเชย
บทที่ 7 การบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในการได้รับเงินของลูกจ้าง
บทที่ 8 การจัดระเบียบการใช้แรงงาน
บทที่ 9 การคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง
บทที่ 10 เงินทดแทน
บทที่ 11 ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700741 (PDF) 0Bytes 451 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือคำอธิบายกฎหมายแรงงาน เนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายกฎหมายแรงงานที่สำคัญ 5 ฉบับ ได้แก่ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
e-books(PDF)
300.00 บาท
300.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด