ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร่วมสนุกกับเกม ลุ้นได้ลุ้นดีกับเซียมซีวัดดวง คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
กราฟิก - มัลติมีเดีย - การพิมพ์
การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (PDF)
การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (PDF)การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (PDF)การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (PDF)

การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (PDF)

เทคโนโลยีด้านการศึกษารูปแบบใหม่ พร้อมเทคนิคและกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง!
หนังสือ
250.00 บาท
225.00 บาท
e-books(PDF)?
179.00 บาท
การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและการผลิตสื่อบทเรียนอิเลิร์นนิงของผู้เขียน มุ่งเน้นการออกแบบบทเรียนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างลึกซึ้ง และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูง และการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีเนื้อหาและตัวอย่างที่สำคัญในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง หลักการทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการออกแบบการสอน แนวคิดการออกแบบอีเลิร์นนิงแบบกลยุทธ์การสอน และการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง   หลักการออกแบบหน้าจอบทเรียน โปรแกรมสำหรับพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง การประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงในอนาคต

    เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบสื่อการศึกษา และผู้สนใจพัฒนาสื่อการศึกษา
สารบัญ
Chapter 01 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง
Chapter 02 : บทเรียนอีเลิร์นนิง
Chapter 03 : หลักการทฤษฎีการเรียนรู้ในการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง
Chapter 04 : หลักการออกแบบการสอนสำหรับบทเรียนอีเลิร์นนิง
Chapter 05 : บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบกลยุทธ์การสอน
Chapter 06 : บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
Chapter 07 : อีเลิร์นนิงกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
Chapter 08 : หลักการออกแบบหน้าจอบทเรียนอีเลิร์นนิง
Chapter 09 : โปรแกรมสำหรับพัฒนาอีเลิร์นนิง
Chapter 10 : การประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง
Chapter 11 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาทักษะการคิด
Chapter 12 : แนวโน้มการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงในอนาคต
คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ ฉายภาพให้เห็นเส้นทางในการปฏิรูปอี้ลิร์นนิง (E-Learning Revolution) การปรับกระบวนทัศน์ การจัดการเรียนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี การออกแบบการสอน (Instructional Design) ไปสู่การออกแบบการเรียน (Learning Design) ที่ผสมผสานการกำหนดเงื่อนไขการสร้างสิ่งแวดล้อม และการเตรียมพร้อมให้เกิดการเชื่อมโยงและต่อยอด ที่สนับสนุนผู้เรียนที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ในการพัฒนาทักษะความคิดที่ข้ามพ้นการเรียนเพื่อรู้เนื้อหาสาระ แต่เป็นการเรียนที่รู้วิธีเรียน เรียนที่ฝึกวิชาคิด เรียนอย่างรอบรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง "อีเลิร์นนิง จึงไม่มีวันหยุดนิ่ง" 
    -- รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา --
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524100001934 (PDF) 0Bytes 272 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :