ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุความล้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ : Structural and Fatigue Life Analysis using Finite Element Method (PDF)
การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุความล้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ : Structural and Fatigue Life Analysis using Finite Element Method (PDF)การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุความล้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ : Structural and Fatigue Life Analysis using Finite Element Method (PDF)การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุความล้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ : Structural and Fatigue Life Analysis using Finite Element Method (PDF)

การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุความล้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ : Structural and Fatigue Life Analysis using Finite Element Method (PDF)

เนื้อหาวิชาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ หรือวิชาอื่นที่คล้ายคลึงกันในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
840.00 บาท
การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุความล้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ : Structural and Fatigue Life Analysis using Finite Element Method (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
เนื่องด้วยปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางกลศาสตร์ได้ก้าวสู่ยุคการใช้โปรแกรมในการคำนวณ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากสภาพการใช้งานจริง รวมถึงการตอบสนองแบบ Real time จากการเฝ้าระวังแบบ Digital twin ที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเนื่องจากความเสียหายขณะใช้งาน ความเสื่อมสภาพเหล่านี้มีผลต่ออายุการใช้งานที่เหลือ หากผลของการเสื่อมสภาพถูกประเมินว่ากระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง
หนังสือเล่มนี้จึงถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความรู้ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างทางทฤษฎี และพัฒนาความรู้เหล่านี้จนสามารถวิเคราะห์และประเมินความแข็งแรงโครงสร้างและอายุความล้าด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาวิชาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ หรือวิชาอื่นที่คล้ายคลึงกันในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจพฤติกรรมวัสดุ การทดสอบให้ได้มาซึ่งสมบัติวัสดุ สมการควบคุมทางกลศาสตร์ของแข็งที่ประกอบขึ้นเป็นระบบสมการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ และการหาผลเฉลยด้วยระเบียบวิธีการเชิงตัวเลข
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สมการควบคุมในการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
บทที่ 3 การทดสอบสมบัติทางกลวัสดุ
บทที่ 4 คานเพลา 1 มิติ (1D rod)
บทที่ 5 คานออยเลอร์-เบอร์นูลลี
บทที่ 6 ระบบโครงสร้างระนาบภายใต้ภาระที่ข้อต่อ
บทที่ 7 ระบบโครงถักลักษณะอื่น
บทที่ 8 การสร้างสมการควบคุมทางไฟไนต์เอลิเมนต์หนึ่งมิติ
บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแข็งแรงทางกล ของระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
บทที่ 10 การวิเคราะห์ระบบพลวัต
บทที่ 11 การวิเคราะห์อายุความล้า – Stress life S-N method
บทที่ 12 การวิเคราะห์อายุความล้า – Strain life E-N method
บทที่ 13 การวิเคราะห์อายุความล้า – LEFM method
ดรรชนี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163381804 (PDF) 0Bytes 468 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหาวิชาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ หรือวิชาอื่นที่คล้ายคลึงกันในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-books(PDF)
840.00 บาท
840.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด