ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Planning & Analysis) (PDF)การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Planning & Analysis) (PDF)การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Planning & Analysis) (PDF)

การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Planning & Analysis) (PDF)

การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ เมื่อต้องทำการออกแบบโครงการใดๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ผู้ออกแบบควรทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
149.00 บาท
119.20 บาท
การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Planning & Analysis) (PDF)
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ (Site Selection)
บทที่ 3 การกำหนดรายละเอียดโครงการ (Programming)
บทที่ 4 การรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโครงการ: ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กายภาพ (Site Inventory: Physical Attributes)
บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโครงการ: ปัจจัยทางระบบนิเวศน์ (Site Inventory: Physical Attributes)
บทที่ 6 การรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโครงการ: ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Site Inventory: Socio-cultural Attributes)
บทที่ 7 การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Analysis)
บทที่ 8 แนวคิด ในการออกแบบ (Concept Development)
บทที่ 9 เส้นระดับและการปรับระดับ (Contour Line and Grading)
บทที่ 10 การใช้ที่ดินและการสัญจร (Land Use and Circulation)
ข้อมูลเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ เมื่อต้องทำการออกแบบโครงการใดๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ผู้ออกแบบควรทำการเก็บข้อมูลเกียวกับที่ตั้งและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ ตำรา “การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ” นี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางอย่างมีแบบแผนในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน จำนวน 10 บท ตอนที่ 1 ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1, 2, และ 3 กล่าวถึงกระบวนการทำงานในการวางผังบริเวณ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ การกำหนดรายละเอียดโครงการ และการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ตอนที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 4, 5, 6, และ 7 อธิบายถึงการเก็บข้อมลู ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ อันเป็นสาระหลักสำคัญที่ตำราเล่มนี้เน้นหนัก ส่วนในตอนที่ 3 ครอบคลุมบทที่ 8, 9, และ 10 กล่าวถึงการพัฒนาแนวคิดและเทคนิคในการออกแบบและวางผังบริเวณ สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนต่อไปในกระบวนการออกแบบและวางผังบริเวณ อันได้แก่ การพัฒนาแบบ การจัดทำแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างนั้น ผู้เขียนต้องขอละไว้ ณ ที่นี้เนื่องจากมีเนื้อหาที่กว้างและมีเนื้อหาในเชิงปฏิบัติ อันนอกเหนือไปจากขอบเขตประเด็นสำคัญของตำราเล่มนี้
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในวิชา 02014457 การวางผังบริเวณ
(Site Planning) 1 หน่วยกิต (0 - 3) ซึ่งเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาตอนปลาย ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ตำราเล่มนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมในวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิตอีกด้วย วิชาดังกล่าวได้แก่ วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2-6 ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องทำการฝึกหัดออกแบบโครงการต่างๆ ซึ่ง จะมีขั้นตอนในการทำการวิเคราะห์พื้นทีโครงการร่วมด้วย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165860512 (PDF) 0Bytes 182 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ เมื่อต้องทำการออกแบบโครงการใดๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ผู้ออกแบบควรทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
e-books(PDF)
149.00 บาท
119.20 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด