ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
เริ่มแล้ว การประกวด Oxford Big Read 2023 ปีนี้ พิเศษ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม รับ E-certificate of Participation จาก Oxford University Press อ่านกติกา สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (PDF)
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (PDF)การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (PDF)การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (PDF)

การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (PDF)

ตำราเรื่อง การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจำยอำนาจ: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เป็นบทวิเคราะห์และเรียบเรียงประสบการณ์ด้านการจัดการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
170.00 บาท
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
          ตำราเรื่อง การจัดกำรสุขภำพท้องถิ่นในบริบทการกระจำยอำนาจ: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เป็นบทวิเคราะห์และเรียบเรียงประสบการณ์ด้านการจัดการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าและอุปสรรคความท้าทายในการกระจายอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุขและการจัดการสุขภาวะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น โดยผู้เขียนได้ทดลองตำราเล่มนี้เป็นครั้งแรกในรูปแบบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 002721 นโยบายสาธารณะและการวางแผน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างปีพ.ศ. 2556-2558 หลังจากนั้น ผู้เขียนได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในเชิงปฏิบัติมากขึ้น โดยเพิ่มเติมกรณีศึกษาเรื่องกลไกการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรณีศึกษาเรื่องภารกิจถ่ายโอนด้านน้ำบาดาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างเสริมสุขภาพโภชนาการ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แต่ยังครอบคลุมถึงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 ความพร้อมของท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาพ
บทที่ 2 ทิศทางการกระจายอำนาจในประเทศไทย
บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
บทที่ 4 การวัดประเมินความพร้อมในการจัดการสุขภาพของท้องถิ่น
บทที่ 5 กรณีศึกษาภารกิจถ่ายโอนด้านสุขภาพ
บทที่ 6 การดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 7 การศึกษาเปรียบเทียบผลดำเนินงานด้านสุขภาพของชุมชนต้นแบบ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143303 (PDF) 0Bytes 233 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตำราเรื่อง การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจำยอำนาจ: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เป็นบทวิเคราะห์และเรียบเรียงประสบการณ์ด้านการจัดการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
e-books(PDF)
170.00 บาท
170.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด