ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส สิชล นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาที่ 506
การจัดการการผลิต

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกธุรกิจซึ่งนับวันการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หนังสือ
260.00 บาท
234.00 บาท
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747513387 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 254 x 18 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาว-ดำ (สีเดียว) / สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2008
เนื้อหาโดยสังเขป
    เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกจะนำเสนอแนวคิดพื้นฐานของการจัดการการปฏิบัติการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่มีผลต่อภาคการผลิตและการปฏิบัติการ การวัดผลิตภาพ การจัดการโครงการ และการพยากรณ์ ส่วนที่สองจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการปฏิบัติการ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการคุณภาพ กลยุทธ์กระบวนการและกำลังการผลิต การเลือกที่ตั้งสถานประกอบการ และการออกแบบขั้นตอนการทำงาน ส่วนที่สามจะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการระบบการปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดตารางการปฏิบัติการ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบลีน ค่าความน่าเชื่อถือ และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
สารบัญ
ส่วนที่หนึ่ง
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการปฏิบัติการและผลิตภาพ
บทที่ 2 กลยุทธ์การปฏิบัติการในธุรกิจระดับโลก
บทที่ 3 การจัดการโครงการ
บทที่ 4 การพยากรณ์

ส่วนที่สอง
การออกแบบระบบการปฏิบัติการ
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 6 การจัดการคุณภาพ
บทที่ 7 กลยุทธ์กระบวนการและการวางแผนกำลังการผลิต
บทที่ 8 กลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ
บทที่ 9 กลยุทธ์การวางผังสถานประกอบการ
บทที่ 10 ทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบงาน
...ฯลฯ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกธุรกิจซึ่งนับวันการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การทำธุรกิจแบบข้ามแดน การทำธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเปืดประเทศของจีนและยุโรปตะวันออกได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้การทำธุรกิจโดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความท้าทายในรูปแบบใหม่นี้ ต้องอาศัยเครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกได้ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาหลักการและทฤษฎีทางด้านการจัดการการปฏิบัติการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แนวคิดของการจัดการการผลิตเชิงกลยุทธ์ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบลีน ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี และการวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองค์การ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะช่วยให้องค์การสร้างผลกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน
คำนิยม
ในครั้งนี้คณาจารย์ดังกล่าว ได้ร่วมกันแปลหนังสือ Operations Management (Flexible Version) โดย Jay Heizer และ Barry Render ออกมา จึงขอขอบคุณคณาจารย์ สำหรับการผลิตตำราที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานโลกในภาคภาษาไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ผู้เรียนวิชานี้ในประเทศไทยได้ประโยชน์ตามสมควร มหาวิทยาลัยุรกิจบัณฑิตย์ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตำราของคณาจารย์ทั้งในรูปการเขียนขึ้นเองและการแปลตำราที่มีคุณภาพเสมอ และมั่นใจว่าจะมีตำราที่ดีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ- อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกธุรกิจซึ่งนับวันการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียน Jay Heizer,Barry Render
หนังสือ
260.00 บาท
234.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4