ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การจัดการการดำเนินการ (Operations Management)(PDF)
การจัดการการดำเนินการ (Operations Management)(PDF)การจัดการการดำเนินการ (Operations Management)(PDF)การจัดการการดำเนินการ (Operations Management)(PDF)

การจัดการการดำเนินการ (Operations Management)(PDF)

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ให้เข้าใจถึงโครงสร้างของระบบการจัดการการดำเนินงาน เริ่มจากมุมมองภายนอกสู่ภายใน ไปสู่มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ไปสู่กลยุทธ์ในการวางแผนองค์กรและทรัพยากร
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
190.00 บาท
การจัดการการดำเนินการ (Operations Management)(PDF)
สารบัญ
บทที่ 1 เปิดโลกของการจัดการการดำเนินการ
บทที่ 2 กลยุทธ์การดำเนินการในยุคโลกาภิวัตน์
บทที่ 3 การบริหารโครงการ
บทที่ 4 การพยากรณ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
บทที่ 6 กระบวนการผลิต
บทที่ 7 การวางแผนกำลังการผลิต
บทที่ 8 การเลือกทำเลที่ตั้ง
บทที่ 9 การวางผังสถานประกอบการ
บทที่ 10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 11 การจัดการคุณภาพ
บทที่ 12 การจัดการโซ่อุปทาน
บทที่ 13 การจัดการสินค้าคงคลัง
บทที่ 14 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
บทที่ 15 การจัดการเทคโนโลยี
บทที่ 16 ระบบการผลิตแบบลีน
ข้อมูลเพิ่มเติม
การจัดการการดำเนินงาน Operations Management (OM) เป็นหัวใจของการจัดการองค์กรในศตวรรษที่ 21 ทุกธุรกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตหรือการบริการเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว กลยุทธ์ของการจัดการดำเนินการที่เฉียบคม คือการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน การปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับบริบทของสภาพแวดลอมทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นลาดับต้นๆ กลยุทธ์ในการการจัดการการดำเนินงานยุคใหม่จะต้องอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถของผู้บริโภคในยุคสังคมก้มหน้า หรือ สังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มีความต้องการเป็นปัจเจกบุคคลไปสู่ปัจเจกสังคม ซึ่งเป็นการผลิตแบบใหม่คือ การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและผลิตเป็นจานวนมาก (Mass Customization) แทนการผลิตแบบการผลิตจานวนมาก (Mass Production) ในอดีต เปรียบได้ดังคำกล่าวของ ชาร์ล ดาร์วิน (Charles R. Darwin) ที่ว่า “สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอด ไม่จำเป็นต้องเป็น สิ่งมีชีวิต ที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด”
หนังสือการจัดการการดำเนินงานเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานในวงการผลิตและบริการ ตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาตรีปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน และสะท้อนจากประสบการณ์ในการทำงานในทุกส่วนไม่ว่าจะทำงานเป็นนักขาย นักทดสอบระบบ นักดูแลระบบ นักออกแบบระบบ นักวางแผนระบบ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งทำงานกับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เปิดบริษัทเอง เป็นที่ปรึกษาองค์การไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์จากการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในวิชา การจัดการดำเนินงาน (Operations Management) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย สร้างตัวแบบจาลอง (Simulation and Pilot Tests) การผลิต วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และวิธีการแก้ปัญหาให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เข้าตามบริบทของแต่ละองค์กร โดยภายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึงโครงสร้างของระบบการจัดการการดำเนินงาน เริ่มจากมุมมองภายนอกสู่ภายใน (Out-Side-In) ไปสู่มุมมองจากภายในสู่ภายนอก (In-Side-Out) ในประเด็นของความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากตลาด ผู้บริโภคและคู่แข่ง ไปสู่กลยุทธ์ในการวางแผนองค์กรและทรัพยากร เพื่อให้รองรับกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการผลิตตามโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทาน เพื่อให้โซ่คุณค่าให้กลับไปยังผู้บริโภคให้มากที่สุดภายใต้การจัดการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ ที่ได้ถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับการพิสูจน์ จากการอ่านและการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสาเร็จแก่ตัวท่านเองและองค์กรของท่าน
“ความรู้มีไว้เพื่อแบ่งบัน”
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163381576 (PDF) 0Bytes 370 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ให้เข้าใจถึงโครงสร้างของระบบการจัดการการดำเนินงาน เริ่มจากมุมมองภายนอกสู่ภายใน ไปสู่มุมมองจากภายในสู่ภายนอก ไปสู่กลยุทธ์ในการวางแผนองค์กรและทรัพยากร
e-books(PDF)
190.00 บาท
190.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด