ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สาขาที่ 530
กฎหมายแพ่ง
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)

ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป และหลักกฎหมายแพ่งทั่วไป ครอบคลุมถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการทางกฎหมาย...
หนังสือ
300.00 บาท
285.00 บาท
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)" ครอบคลุมถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการทางกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การตีความสัญญา การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย บุคคลกับความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ หลักสุจริต ดอกเบี้ย เหตุสุดวิสัย ลายมือชื่อ การตีความเอกสาร พร้อมทั้งสอดแทรกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ รวมทั้งภาคผนวกน่าสนใจที่มีความเกี่ยวข้องกัน อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการทางกฎหมาย
บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 3 ระบบกฎหมาย
บทที่ 4 ลักษณะของกฎหมายและแนวความคิดทางกฎหมายของสำนักต่างๆ
บทที่ 5 ประเภทและศักดิ์ หรือลำดับชั้นของกฎหมาย
บทที่ 6 การใช้กฎหมาย
บทที่ 7 การตีความ (Interpret)
บทที่ 8 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย (Gap in the Law)
บทที่ 9 บุคคลและความสามารถ
บทที่ 10 สิทธิ (Right) และการใช้สิทธิ์
ฯลฯ
คำนิยม
โดยรวมแล้วจึงกล่าวได้ว่าหนังสือ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ของผู้ช่วยศาสตราจารย์รับสิทธิ์ คุรุสุวรรณ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งในสาขาวิชานิติศาสตร์เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายทุกท่านและประชาชนทั่วไปที่สนใจ และขอให้กำลังใจแก่ท่านผู้เขียนที่จะได้ผลิตงานวิชาการอื่นๆตามมาอีกในอนาคตรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์สินสวัสดิ์- อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ข้าพเจ้าขอชมเชยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ เขียนตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป" จนสำเร็จลุล่วง นับว่ามีเนื้อหาครอบคลุมในแง่มุมต่างๆได้เป็นอย่างดี และเป็นที่น่ายินดีที่ตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป" จักเป็นตำราที่ดีทันสมัย และมีคุณค่ายิ่งในสาขาวิชานิติศาสตร์เล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับการใช้ในการประกอบ การเรียนการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปได้อย่างดี อันเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปศาสตราจารย์สมชัย ทรัพยวณิช- อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742035518 (ปกอ่อน) 410 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 258 x 18 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป และหลักกฎหมายแพ่งทั่วไป ครอบคลุมถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการทางกฎหมาย...
หนังสือ
300.00 บาท
285.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4