ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529

การเมือง และเรื่องทั่วไป

ทั้งหมด : 5 รายการ
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ
200.00 บาท
190.00 บาท
ปาจารยสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555
บทกวี คารวะท่าน อังคาร กัลยาณพงศ์ โดย คงภพ สุทธิธรรมเวสี, วันสันติภาพ "สัมภาษณ์ ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เรื่อง จำกัด พลางกูร แห่งขบวนการเสรีไทย"...
ราคาพิเศษ
80.00 บาท
76.00 บาท
รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555) ภาควิชารัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคาพิเศษ
110.00 บาท
104.50 บาท
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)