ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
เจาะเหตุการณ์ปัจจุบัน
เจาะเหตุการณ์ การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมสอบรับราชการทั่วไป ผู้ที่สนใจข่าวสาร อ่านเพิ่มความรู้ บุคคลทั่วไป ฯลฯ
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรม ฯลฯ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการประปาภูมิภาค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>