ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ทางลัดพูดจีนในชีวิตประจำวันHot!
รวมบทสนทนา ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ พร้อมอธิบายการนำไปใช้จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ความรู้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
สอนเด็กเก่งสุภาษิต คำพังเพยและสำนวนไทย
รวมสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่เด็กไทยควรรู้ไว้อย่างครบถ้วน เรียงตามลำดับพยัญชนะ อ่านง่าย เข้าใจไว แฝงด้วยข้อคิด คติสอนใจ สร้างทักษะการจำด้วยการระบายสีรูปภาพ และแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม
ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
รวมข้อสอบสังคม ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด พิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, ชิงทุน, โควต้า, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, สอบตรงเข้าคณะต่าง ๆ และระบบใหม TCAS
รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์Hot!
อัพเดตใหม่ล่าสุด!! สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านงานบุคคล ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่าง ๆ ครบถ้วน! ในเล่มเดียว
คู่มือสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ของตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์สาขาเคมี
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสาเคมี และเคมีประยุกต์ (พฐ.2) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความสามารถทั่วไป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
Super PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์Hot!
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน ทั้งฟิสิกส์ คณิต เคมี การเขียนแบบ และความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม อัปเดตล่าสุด รูปแบบข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก อัตนัย และการเขียนแบบ
คู่มือสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่มช้ในดารปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ ในหน้าที่ของตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ได้แก่ วิชาการสหกรณ์ นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>