ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง
เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 (เล่ม 1) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 เตรียมสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
อภิมหาคัมภีร์ GAT Connection
60 บทความ เหมือนข้อสอบจริงที่สุด Maser Map เชื่อมโยง เล่มเดียวพอเพื่อ 150 คะแนนเต็ม
สรุปและแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข
สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทุกหมวดวิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หลักการจัดการศึกษา และความรอบรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย "วิชาการศึกษา" สำหรับครู สพฐ. ครู กทม. ครู อปท. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น นิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า
ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
Super โจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
ใหม่ล่าสุด! เหมาะสำหรับนักเรียน ใช้ทบทวนความรู้และวัดผลตัวเองในวิชานี้ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และเตรียมสอบแข่งขันในทุกสนามทั่วประเทศ สำหรับครู-อาจารย์ ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียน
SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน
เรียนรู้เทคนิคสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้นฝึกฝนความสามารถด้านการอ่านด้วยบทอ่านขนาดสั้น บทอ่านขนาดกลางและบทอ่านเพื่อฝึกค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิต
Grammar Maniac เรียนรู้ เรียนเก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (ฉบับปรับปรุง)
เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ! เพิ่มทักษะ เทคนิค และความจำเป็นในการเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4-5-6
ปรับปรุงใหม่ มีบทสรุป พร้อมแนวตอบคำถามท้ายบท ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละบท เฉลยละเอียด ครบถ้วน
หลักภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์)
คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกวิชาHot!
สรุปเนื้อหาแน่น พร้อมเจาะลึกเทคนิคการทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ครบทุกวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ สำหรับทบทวนฉบับเร่งด่วนก่อนสอบ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>