ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ทั่วไป
การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกในทศวรรษหน้า

การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกในทศวรรษหน้า

 
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
125.00 บาท
การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกในทศวรรษหน้า
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกในทศวรรษหน้า" เริ่มตั้งแต่การศึกษาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์การ รูปแบบการบริหาร ภาระผู้นำของผู้บริหาร คุณลักษณะของบุคลากร บุคคลที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง สัญลักษณ์ ความเชื่อ บรรทัดฐานศีลธรรม ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ พิธีกรรมหรืองานพิธี หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ธรรมชาติของมุนษย์ มนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสิ่งแวดล้อมความเป็นจริงของโรงเรียนและเทคโนโลยี ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
สารบัญ
บทที่ 1 การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียน
บทที่ 4 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย บริบทสังคมไทยในอนาคต
บทที่ 5 วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในศตวรรษหน้า
คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำเอกสารการสอนและตำรา วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งทำการรวบรวมเรียบเรียงเอกสารการเรียนการสอนเป็นรูปเล่ม เพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาที่ทำการสอน และเพื่อประโยชน์ต่อการเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปบาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย, S.J.- คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
หนังสือเล่มนี้ได้ตอกย้ำบริบทแห่งประวัติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาคาทอลิกที่เป็นประชาคมของนักวิชาการครูและนักเรียน ที่เป็นพยานต่อคุณค่าตามพระวรสาร ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนกระทำต่อตนเอง สนับสนุนความหลากหลายทางด้านความคิดที่มีพื้นฐานมาจากความถูกต้อง และจะเป็นแสงสว่างนำผู้คนไปสู่จุดกำเนินของความรู้และชีวิตภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์- เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746145299 (ปกอ่อน) 283 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :