ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และมาตราฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สูตรเร่งรัด อ่านทบทวน 7 วัน ก่อนสอบ สรุปเนื้อหาครบถ้วน แนวข้อสอบ 5 วิชาหลักทุกบทเรียน พร้อมเฉลยในเล่ม
ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด! แถมฟรี! ภายในเล่ม หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ มาใช้ และเทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ
ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
ใหม่ล่าสุด! เหมาะสำหรับนักเรียน ใช้ทบทวนความรู้และวัดผลตัวเองในวิชานี้ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และเตรียมสอบแข่งขันในทุกสนามทั่วประเทศ สำหรับครู-อาจารย์ ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียน
สอบตรง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS
พัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งการสังเกต มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ทั่วไป
แบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551 แบบฝึกหัด แบบทดสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
พื้นฐานความรู้ คำศัพท์สำคัญ พูดง่าย ๆ เข้าใจเร็ว
สำหรับ ครูสพฐ. ครูกทม. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับการศึกษาศึกษาค้นคว้าของนิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ
ครบทุกหมวดวิชา ในเล่มเดียว สำหรับสอบเข้านายสิบตำรวจ ทุกสายงาน อาทิ สายป้องกันและปราบปราม สายอำนวยการและสนับสนุน สายงานเทคนิค และสายอื่น ๆ เตรียมความพร้อมในการสอบนายสิบตำรวจ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>