ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.1
สรุปเนื้อหาเข้มข้น แบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาค
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ การศึกษาชีววิทยา เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการทำงานของเซลล์ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครบทุกระบบ พร้อมเฉลยครบถ้วน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ กับมาตรา 28, 32, 33, 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คัมภีร์สอบตรง นิติศาสตร์ Themizlaw
Update ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ตรงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด เฉลยตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา เริ่มต้นด้วยการทำแบบฝึกหัดได้เลย เพราะเฉลยข้อสอบทุกข้อ อธิบายเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนแล้ว
ปูพื้นฐาน พัฒนาทักษะ ภาษาไทย อนุบาล 2
เสริมสร้างรากฐานทางด้านภาษาไทย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
New Active ABC Workbook 2
หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ ควรใช้ควบคู่กับแบบเรียน New Active ABC Book 2 เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่Hot!
ประกอบด้วย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับ 1-5 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ร.บ. วิศวกร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ในการทำงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ
ติวฟิต พิชิต PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
สรุปเนื้อเข้มข้น อธิบายแนวคิด และเทคนิคคิดลัด แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย
ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ อยู่ที่พ่อแม่
เรียนรู้ ถาม-ตอบ-ทดสอบ สร้างลูกให้เก่งได้ด้วยตัวคุณเอง ฝึกตั้งแต่ ป.3-ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1
Hack โจทย์ 9 วิชาสามัญ เคมี ม.ปลาย
เก็งแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี โดยติวเตอร์ชื่อดัง เผยเคล็ดลับเด็ดๆ และข้อควรรู้ดีๆ ในการทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี ฝึกทำแบบจุใจกับแนวข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>