ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
เปิดสอบข้าราชการพลเรือน
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 28 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ บ2 – บ3 (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม)
รับสมัครวันที่ 2 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 28 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
รับสมัครวันที่ 29 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครวันที่ 10 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี(สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1)
รับสมัครวันที่ 9 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รับสมัครวันที่ 2 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รับสมัครวันที่ 23 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รับสมัครวันที่ 1 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 2 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รับสมัครวันที่ 1 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 2 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 28 พ.ค 57 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 28 พ.ค 57 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับสมัครวันที่ 28 พ.ค 57 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รับสมัครวันที่ 28 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครวันที่ 9 มิ.ย 57 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครวันที่ 19 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครวันที่ 16 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 57
รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครวันที่ 26 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 57